INFORMĀCIJAS MATERIĀLS

LIETUVAS IETUVAS UN LATVIJASATVIJAS PIEROBEŽAS INVAZĪVIE
ORGANISMI
Izdevums publicēts Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projekta Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai (LLIV-250 TEAMWORK) ietvaros. LIETUVAS IETUVAS UN LATVIJASATVIJAS PIEROBEŽAS INVAZĪVIE 2015.compressed

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Society involvement in joint resistance to bioinvasions and awareness building through Project activities. Dabasdati.lv case Daiga Zviedrāne, project PR specialist, Daugavpils university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Joint resistance to bioinvasions – added value of project seminars. Ainars Pankjāns, lecturers’ assistant Mg.Biol, Daugavpils university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Measures and their effectiveness for dissemination of “TEAMWORK” issues. Audrius Šaulys, audiovisual specialist of the project, Šiauliai university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Invasive plant diversity, distribution and possibilities of population control in North Lithuania and South Latvia. Doc. dr. Zigmantas Gudžinskas, project expert, Šiauliai university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Urgencies of Latvian expert activities within TEAMWORK Project. Dr. Biol. Maksims Balalaikins, project expert , Daugavpils university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Involvement of the society in management of invasive alien species spread. Dr. Laura Šukienė, project lecturer, Šiauliai university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

PROJECT‘S “TEAMWORK LLIV-250” INTERNATIONAL FINAL CONFERENCE

„Joint resistance to bioinvasions for sustainable agriculture and management of natural resources“. Greetings to all Lithuanians around the world! Scientists and society relation specifics in terms of science communication. Dr. Modestas Grigaliūnas, project manager, Šiauliai university. December 16, 2014, Šiauliai.

PDF

 

Daugavpils un Šauļu universitātes TEAMWORK projekta eksperti izveido invazīvo sugu saraksts

Sadarbojoties Daugavpils un Šauļu universitātes TEAMWORK projekta ekspertiem tik izveidots invazīvo sugu saraksts, kuru izmantoja par pamatu ekspedīciju laikā invazīvo sugu konstatēšanai Latvijas un Lietuvas teritorijā.
TEAMWORK Projekta mērķis ir nodrošināt nepieciešamo informācijas daudzumu par invāzijas radītajām vides problēmām, veicināt sabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī zinātnieku pārrobežu sadarbību attiecībā uz invazīvo sugu monitoringu, uzraudzību un pasākumiem, kas spētu novērst to izplatību ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai klimata izmaiņu apstākļos.

     Šī gada augusta beigās Dobelē un septembra sākumā Daugavpilī notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta LLIV – 250 „Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai”/ ”TEAMWORK” ietvaros rīkotais seminārs.

Prezentācijas meklējiet šeit:

Teamwork_prezentacija (PDF)

Invazīvās dzīvnieku sugas Latvijas faunā (PDF)

Invazivas_dzivnieku_sugas (PDF)

Invazīvo dzīvnieku apkarošanas veidi (PDF)

 

Maksims BALALAIKINS, Andris BUKEJS

Otiorhynchus smreczynskii (Coleoptera:Curculionidae) – a new to Estonia and Lithuania weevil species with notes on its occurrence and bionomy in the Eastern Baltic region.
Raksts (angļu valodā)

 

ZĪLĪTE ir žurnāls ģimenei par dabu. Žurnāla 2014.gada 1.numurā ir publicēts raksts „Svešie mums apkārt. Kas tie tādi?“ par svesšzemju augu un dzīvnieku sugām; skaidrots, kas ir invazīvas sugas; sniegta informācija par projektu TEAMWORK. Raksta autori: D.Pilāte, M.Balalaikins, M.Soldāne. 2.-4.lpp.

Zīlītes, 2014 (1)

 

ZĪLĪTE ir žurnāls ģimenei par dabu. Žurnāla 2014.gada 2.numurā ir publicēts raksts „Negantie dārzbēgļi“ par svesšzemju augu sugām. Raksturotas biežāk sastopamās invazīvās lakstaugu sugas (Kanādas zeltgalvīte, adatainais dzeloņgurķis, puķu sprigane, daudzlapu lupīna, sīkziedu sprigane), kas no dārziem izplatījušās savvaļā. Raksta autore: N.Romanceviča (N.Kavriga). 5.-6. lpp.

Zīlītes, 2014 (2)

 

ZĪLĪTE ir žurnāls ģimenei par dabu. Žurnāla 2014.gada 3.nummurā ir publicēts raksts „Kukaiņi ienācēji“ par tādām svesšzemju kukaiņu sugām, kā daudzveidīgā mārīte, smirdīgā rožvabole, smecernieku Otiorhynchus smreczynskii un sienāzi Phaneroptera falcata. Raksta autors: M.Balalaikins. 5.-6. lpp.

Zīlītes, 2014 (3)

 

ZĪLĪTE ir žurnāls ģimenei par dabu. Žurnāla 2014.gada 4.numurā ir publicēts raksts „Svešie ūdensaugi“ par svešzemju ūdensaugu sugām. Rakstu sērijā turpinās svešzemju sugu meklējumi Latvijā, šoreiz raksturotas biežāk sastopamās invazīvo ūdensaugu sugas (Kanādas elodeja, smaržīgā kalme, ūdens hiacinte), kas veido plašas audzes dīķu, purvu, ezeru, grāvju malās un mitrās pļavās. Raksta autore: N.Romanceviča (N.Kavriga). 5.-6. lpp.

Zīlītes, 2014 (4)

 

 

Kas ir invazīvās sugas un kā ar tām cīnīties? Vispirms noskaidrosim, kas ir invazīvās sugas, jo ne visi par tām ir dzirdējuši. Tās ir sugas, kas nonākot svešā (jaunā) biotopā, kļuvušas dominantas vai agresīvas un izspiež vietējās sugas, pārveidojot dabiskos biotopus. Invazīvās sugas ir bīstamas – to dēļ samazinās dabas daudzveidība, samazinās lauksaimniecības un meža zemes vērtība, tiek piesārņoti ūdeņi, palielinās iespējamība augu, cilvēku un dzīvnieku slimību izplatībai.

  PDF 

 

Invazīvās dzīvnieku sugas Latvijas faunā. Dzīvniekus uzskata par invazīviem jeb agresīviem, ja tie spēj izdzīvot Latvijas apstākļos savvaļā, izplatīties bez cilvēka palīdzības un rada apdraudējumu vietējām sugām un ekosistēmām, daudzkārt arī radot ekonomiskos zaudējumus. Šajā prezentācijā ir minētas biežāk sastopamās invazīvās sugas- jenotsuns, Amerikas ūdele, ondatra, rotans, Ķīnas krabis, mainīgā dreisena, dažādas kailgliemežu sugas, daudzveidīgā mārīte, airvabole u.c., un risinājumi kā cīnīties ar invazīvajām sugām.

PDF

 

BIOLOĢISKĀS INVĀZIJAS UN TO IETEKME UZ APKĀRTĒJO VIDI. Invazīvie augi – naturalizējušies augi, kas ražo reproduktīvus pēcnācējus, bieži ļoti lielā skaitā, ievērojama distance no vecākaugiem, un tiem ir tieksme izplatīties ievērojamās platībās. Invazīvās sugas ir otrs vislielākais drauds bioloģiskajai daudzveidībai pēc biotopu izzušanas. Galvenie faktori, kas ietekmē invazīvo sugu izplatības ātrumu ir globālās klimata izmaiņas un ekonomiskā aktivitāte. Šajā prezentācijā ir minētas biežāk sastopamās invazīvās sugas- Sosnovska latvānis, ošlapu kļava, Kanādas zeltslotiņa, vasaras jānītis, zilā lupīva u.c., un iespējamie pasākumi invazīvo sugu apkarošanā.

PDF

 

 

Print Friendly


© Visas tiesības ir aizsargātas 2018 Teamwork ES Part financed by European Regional Development Fund
GORILA.LT
Back to top